top
logo


Головна Науковий доробок членів УАА
PDF Печать

Науковий доробок членів Української академії акмеології на сьогодні становить десятки монографій, сотні навчально-методичних посібників, тисячі статей та матеріалів конференцій, десятки успішно захищених дисертацій.

Пропонуємо ознайомитися з деякими з них.


 

 


Монографії та навчальні посібники членів УАА


Огневюк В. О. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку. - К.: Знання України, 2003. - 450 с. - Бібліогр.: с. 437-448.

Монографія є новітнім дослідженням вітчизняної сфери освіти в контексті цінностей сталого людського розвитку. Автор на основі філософського осмислення історично зумовлених тенденцій у розвитку сучасної освіти пропонує її нову модель, що нині формується в процесі трансформації українського суспільства та глобальних змін у світі.Сисоєва С. О. Основи педагогічної творчості: Підручник. - К.: Міленіум, 2006. - 346 с.

Підручник створено для модульно-кредитної організації навчального процесу. У підручнику узагальнено багаторічний досвід викладання педагогічного творчості в Україні та Республіці Польщі. Кожний розділ підручника містить обґрунтування актуальності проблеми, приклади з педагогічної практики, методичні поради. Посібник буде корисним викладачам та студентам вищих непедагогічних навчальних закладів, батькам сьогоднішніх і майбутніх учнів, усім, хто цікавиться фундаментальними основами педагогіки і психології, можливостями застосування психолого-педагогічних знань у реалізації особистісних і професійних життєвих стратегій.Чернуха Н. М. Формування громадянськості учнівської молоді: інтеграція виховних соціальних впливів суспільства. Монографія.- Луганськ: Альма-матер, 2006.-360 с.

У монографії подана сутнісна характеристика інтеграції виховних соціальних впливів суспільства у формуванні громадськості учнівської молоді. Запропонована педагогічна система взаємодії соціальних інститутів суспільства у цьому процесі на сучасному етапі розвитку українського суспільства.Акмеологія - наука XXI століття: розвиток професіоналізму: Матеріали Другої Міжнародної науково-практичної конференції / Наук. редагув.: В. І. Перевозчиков. - К.: КМПУ імені Б. Д. Грінченка, 2008.-496 с.

У збірнику розглядаються актуальні проблеми нової інтегративної науки - акмеології, що виникла на суміжні природничих, суспільних, гуманітарних дисциплін. Акмеологія - теоретична основа сучасного людинознавства, наука про вершини в життєдіяльності людини. Пріоритетним у просторі акмеологічного дослідження є закономірності самореалізації творчого потенціалу дорослих людей у процесі інноваційної діяльності на шляху до вищих досягнень (вершин, або «Акме»). Обґрунтовується необхідність реалізації акмеологічного підходу в системі освіти, а також перспективність розвитку акмеології та практичне втілення її у сферу освіти в Україні. Аналізуються теоретико-методологічні і практичні засади акмеології, галузеві структури і секторальні аспекти акмеологічних досліджень.Пальчевський С. С. Акмеологія: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.-Київ: Кондор, 2008.-398с.

У посібнику розкривається сутність акмеології як інтегрованої галузі знань про вершинні досягнення людини продовж акме-періоду її життя. Обгрунтовується можливість та характер таких досягнень в основні вікові періоди життя. Висвітлюються шляхи найповнішої актуалізації особистості, проблеми глобальної зрілості. Розкриваються основи педагогічної, креативної та авто сугестопедичної акмеології.Творчість і технології в наукових дослідженнях неперервної професійної освіти: Наукове видання / За заг. ред. С. О. Сисоєвої. - К.: КІМ, 2008. - 424 с.

У виданні висвітлюються основні напрями наукових досліджень і їх результати представників наукової школи з проблеми творчості і технологій у неперервній професійної освіті.Архипова С. П. Основи акмеології: навч. посіб. / С. П. Архипова; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : ЧНУ, 2009. - 128 с.

У посібнику розкриважться сутність акмеології як міждисциплінарної галузі знань у системі наук про людину. Обгрунтовуються теоритеко-методологічні основи акмеології; закономірності і етапи змін зрілої особистості впродовдж акме-періоду її життя; сутнісні характеристики головних умов і факторів, що сприяють прогресивному розвитку. Висвітлюються шляхи актуалізації особистості, проблеми глобальної зрілості. Значну увагу приділено питанням самовдосконалення людини, розвитку професійної компетентності та професійного самовдосконалення соціальних педагогів та соціальних працівниківАнтонов В. М., Антонова-Рафі Ю. В. Кібернетична акмеологія: теорія і практика моделювання, акселерації та розвитку людини. – Київ: – КНТ. – 2011. – 280 с.

Досліджуються наукові теоретичні та практичні питання нової науки – кібернетичної акмеології, її концепція та принципи, що використовується для аналізу, модифікації, розвитку та акселерації потенційно-ресурсних (індивідуально генетичних) можливостей людини на ґрунті сучасних інформаційних технологій і побудованих на їх засадах ергатично-ергономічних медико-біологічних експертно-аналітичних систем для вироблення (моделювання) методик, технологій, порад, рекомендацій, алгоритмів поведінки особи щодо досягнення нею пікових (акме) точок у життєдіяльності (акме-здоров’я, акме-креативності, акме-навчання, акме профорієнтації, акме-фінансового стану, акме-самовдосконалення, саморозвитку, самоактуалізації тощо).Антонов В.М. Кібернетична акмеологія: технологія розвитку та удосконалення особи. – Монографія. К.: ВПЦ «Київский ун-т». – 2011.- 290 с.

У роботі досліджуються теоретичні та практичні питання нової науки кібернетичної акмеології, її концепція та принципи, що використовується для аналізу, модифікації та акселерації потенційно-ресурсних можливостей Людини на основі сучасних інформаційних технологій та побудованих на їх основі кіберакмеологічних інформаційних систем для видачі методик, технологій, порад, рекомендацій, алгоритмів тощо поведінки Особи для досягнення нею пікових (акме) можливостей у своїй життєдіяльності (акме-здоров’я, акме-креативність, акме-професія, акме-фінансовий стан, акме-самовдосконалення, акме-актуалізація тощо).Сисоєва С. О.  Інтерактивні технології навчання дорослих: навчально-методичний посібник / Сисоєва С. О.; НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. - К.: ВД «ЕКМО», 2011. - 320 с.

Навчально-методичний посібник складається посібник з двох частин та додатків. У першій частині розглядаються: поняття «інтерактивність»; сутність та дефініції андрагогіки; андрагогічна модель інтерактивного навчання; психологічні особливості навчання дорослої людини та вимоги до андрагога. У другій частині розглядаються критерії ефективності інтерактивних технологій у навчанні дорослих; активні форми і методи навчання як елементи інтерактивних технологій.

У додатках наводяться приклади використання  кейс-методу; подано порівняльний аналіз навчальних можливостей найбільш поширених систем дистанційного навчання, які можуть  бути використані у навчанні дорослих.Основи акмеології для менеджерів освіти: Навчальний посібник/ Г.Х. Яворська, О.А. Гладкова, О.А. Горчакова.- Київ: Освіта України, 2012.- 248 с.

У навчальному посібнику розглянуті теоретичні та методологічні аспекти акмеології як основи сучасної карєрології, акмеологічні аспекти управлінської діяльності менеджера взагалі, освіти та управління навчальним закладом, зокрема. Особливу увагу приділено акмеологічним технологіям професійного розвитку менеджерів освіти.Хоружа Л.Л. Етичний розвиток педагога: навч.посібн./Л.Л. Хоружа. – К. : Академвидав, 2012.-208 с.

У роботі  висвітлено сутність і значення професійної етики педагога як детермінанти його взаємин з учасниками навчально-виховного процесу, моральні засади педагогічної професії. Окрім того у посібнику йдеться про проблеми розвитку етики як основи фахового вдосконалення та умови розкриття творчого потенціалу вчителя в контексті сучасної освіти.Гладкова В. М. Професійне самовдосконалення менеджерів вищих навчальних закладів: акмеологічні основи. Монографія. – Київ: Освіта України, 2013.- 350 с.

У монографії розкрито специфіку управлінської діяльності менеджера освіти на прикладі менеджера вищого навчального закладу. На підставі акмеологічного аналізу розроблено теоретичну структурно-функціональну дескриптивну модель управління професійним акмесинергитичним самовдосконаленням менеджера освіти. Ефективна реалізація процесу професійного самовдосконалення передбачає використання акмеологічних технологій (одним із різновидів є система розвивальних тренінгів).Акмеологія - наука XXI століття: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конфер. / заг. ред. В.О. Огнев’юка. - К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2011. - 230 с.

У збірнику розглядаються теоретико-методологічні засади акмеологічних досліджень, практика формування професійно-особистісного Акме та досвід впровадження акмеологічних ідей у педагогічну практику .Демінська Л. О. Аксіологічні засади професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання: монографія / Л. О. Демінська. - Донецьк: Юго-Восток, 2013. - 436 с.

Монографія присвячено проблемі професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання на засадах аксіології. На основі теоретико-методологічного  обґрунтування генези становлення та розвитку аксіології, як галузі наукового знання, аналізу базових понять дослідження, теорії і практики аксіологічного підходу до професійно-педагогічного підготовки майбутніх учителів фізичного виховання розроблено та обґрунтовано структуру аксіологічної компетентності вчителя фізичного виховання, концепцію та модель професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання на засадах аксіології; визначено критерії сформованості аксіологічної компетентності майбутніх учителів фізичного виховання та організаційно-методичні умови професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя фізичного виховання на засадах аксіології.Сазоненко Г. С Компетентність у системі неперервної освіти: акмеологічна модель: науково-методичний посібник / Г.С. Сазоненко, В. В. Приступа. - Макарів: Софія, 2013. - 416 с.

У посібнику поняття компетентності розглянуто в контексті акмеології, досліджено його історичні витоки та місця в системі неперервної освіти, проаналізовано архітектоніку компетенцій у структурі життєвої компетентності, висвітлено теоретико-методичні засади їх встановлення та розвитку.Заскалєта С.Г. Тенденції професійної підготовки фахівців аграрної галузі в країнах Європейського Союзу: монографія /С. Г. Заскалєта; за ред.. С. О. Сисоєвої. - Миколаїв: Іліон, 2013.- 500 с.

У монографії висвітлюються тенденції професійної підготовки фахівців аграрної галузі в країнах Європейського Союзу. Автором здійснено порівняльний аналіз тенденцій у професійній підготовці фахівців аграрної галузі  в країнах ЄС, запропоновано перспективні напрями співробітництва України з країнами ЄС щодо професійної підготовки фахівців аграрної галузі; визначено шляхи модернізації національної системи професійної підготовки фахівців аграрної галузі в Україні.Антонов В.М. Кібернетична акмеологія і тестологія гармонійної акмеологічної людини: технології, методики колективно-індивідуального комп'ютерного тестування та діагностики : довідник / В. М. Антонов. – К., 2013. – 255 с.

У роботі розглядаються методи, моделі, методологія акмеології та професійний розвиток людини, акмеологічний моніторинг, тренінг та консультування, акмеологічні технології, цілісна (гармонійна) Людина, класифікація тестів, їх надійність та валідність, діагностика та тип Особи, кібернетично-акмеоло­гічна методика, методологія тестування та діагностики, системи з проблем кібернетичної акмеології. Досліджується проблема тестування, діагностикилюдини з метою видачірекомендацій, методик, порадакме-Особі.


 

Антонов В. М. Дистанційне навчання: кіберакмеологічна концепція. Монографія. – Херсон. – 2011. – 156с.


Досліджуються теоретичні та практичні питання сучасного стану дистанційного навчання в Україні та за кордоном. Аналізується технологічне, правове забезпечення дистанційної освіти а також її психологічні і інтелектуальні аспекти та моделі. Розглядаються сучасні засоби реалізації дистанційної освіти, перспективи її розвитку на основі Інтернет-технологій, вимоги до створення електронних підручників тощо. Особлива увага приділяється Кіберакмеологічній дистанційній освіті. Наукове видання рекомендується для студентів, аспірантів, які цікавляться проблемою науково-практичної реалізації і використання дистанційного навчання, а також для фахівців, що займаються проблемою впровадження сучасних і перспективних інформаційних технологій у дистанційну освіту.


 

Сіткар В.І. Аутогенне тренування в спорті. Навчально-методичний посібник. – Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2009 р. – 104 с.


У посібнику представлено основний матеріал, вітчизняних та зарубіжних досліджень, який може застосовуватись у професійній підготовці спортивних фахівців щодо особливостей використання аутогенного тренування у практиці фізичного виховання та спорті.

Набуті знання та уміння допоможуть сформувати психологічну готовність до змагань у спортсменів та сприятимуть готовності тренерів надавати психологічну допомогу та консультування учасникам змагань на різних етапах спортивного удосконалення. Практичні заняття розроблено у відповідності до навчальної програми.


 

Психологія фізичного виховання і спорту. Навчальний посібник (видання друге, доповнене і перероблене). Автор-упорядник Сіткар В.І..- Тернопіль, ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2011. – 300 с.


В посібнику на основі авторського курсу та програми з психології фізичного виховання і спорту для факультетів фізичного виховання ВНЗ освіти систематизовано зміст навчального предмету та історія психології фізичного виховання і спорту; розкрито особливості навчання, виховання і формування особистості та колективу під час занять фізичною культурою та занять спортом. Охарактеризовано психологічні особливості діяльності вчителя фізичної культури; зміст психологічної підготовки спортсменів та команд; психодіагностики та відбору у спорті; види спорту та вправи змісту шкільної навчальної програми з фізичної культури, визначено основні шляхи формування рухових навичок. Розкрито психологічні особливості діяльності спортсмена, психологію діяльності спортивних суддів та психологію жінки і чоловіка в спорті.


 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ : зб.наук. пр. / за заг. ред. С. П. Архипової. – Черкаси : ПП Гордієнко, 2013. –240 с.

У збірнику висвітлюються актуальні проблеми професійної освіти, пов’язані із якісною підготовкою конкурентоспроможного фахівця та визначаються концептуальні підходи до їх вирішення; сучасні тенденції розвитку безперервної професійної освіти; акмеологічні аспекти сучасної професійної освіти; інноваційні технології в професійній освіті; соціальні, педагогічні, психологічні, правові та управлінські аспекти сучасної професійної освіти; формування особистості майбутнього фахівця. До збірника увійшли матеріали доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції, яка відбулася 21-29 вересня 2013 року на базі Міжнародного університетського коледжу (м. Добрич, Болгарія).


 

Формування акмеологічної компетентності курсантів: навч. метод. посібн. // автор-укладач : А.О. Майборода. — Черкаси: ФОП Гордієнко Є.І., 2013. — 136 с.

У навчальноFметодичному посібнику висвітлено питання формування акмеологічної компетентності майбутніх фахівців оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, розміщено необхідну інформацію, що допоможе ефективно організувати продуктивну професійну підготовку курсантів на засадах акмеологічного підходу. В посібнику представлено теоретичний і практичний матеріал із теорії акмеології, професійної акмеології; практикум з формування основних компонентів акмеологічної компетентності в умовах ВНЗ.


 

Психологія мас: навчальний посібник / автор-упорядник Я.Є.Кальба. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. – 208с.

Посібник розроблено на основі авторського курсу та програми «Психологія мас. Спеціальність: 6.030200 Журналістика» для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів. Посібник рекомендовано студентам для вивчення навчальної дисципліни «Психології мас»; викладачам вищих навчальних закладів , які читають курси психолого-педагогічного спрямування; працівникам соціальної сфери; практичним психологам та усім зацікавленим проблемою формування психології мас. Видання синтезує матеріали праць соціальних та політичних психологів-науковців і практиків, а також узагальнює власний досвід автора-упорядника як практичного психолога й викладача психології  мас вищих навчальних закладів.


 

Кальба Я.Є. Шкільному психологу:  вчинковий потенціал старшокласника / Ярослава Кальба. – К.: Шк. Світ, 2010. – 128с. – (Бібліотека «Шкільного світу»)

Сьогодні особливо актуальне питання про критерії вихованості, якими має керуватися освіта загалом і школа зокрема. Таким інтегративним критерієм пропонується вважати вчинок. У книжці докладно описано методики і процедури дослідження вчинкового потенціалу школярів, способи аналізу та інтерпретації його результатів, описані також психолого-педагогічні заходи, зокрема тренінги для учнів і вчителів, спрямовані на формування, корекцію і розвиток учинкового потенціалу старшокласників.


 

Рибалко Л. С. Методолого-теоретичні засади професійно-педагогічної самореалізації майбутнього вчителя (акмеологічний аспект): монографія / Л. С. Рибалко ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Запоріжжя : ЗДМУ, 2007. - 443 с.


У монографії автором розроблено методолого-теоретичні засади професійно-педагогічної самореалізації майбутнього вчителя як актуальної проблеми вищої педагогічної освіти. Виявлено акмеологічні ідеї, розвиток яких у педагогічній практиці забезпечує готовність майбутнього вчителя до професійно-педагогічної самореалізації. Обґрунтовано етапи моніторингу якості підготовки майбутнього вчителя до професійно-педагогічної самореалізації на акмеологічних засадах.


 

Рибалко Л. С., Коваленко Г. С. Формування акмеологічної позиції майбутнього вчителя в процесі виховної підготовки: монографія / Л. С. Рибалко, Г. С. Коваленко. – Харків : Цифрова друкарня №1, 2013 – 190 с.


Розкрито суть акмеологічної позиції майбутнього вчителя, схарактеризовано функції акмеологічної позиції особистості як самопізнання, самореалізація, самоутвердження, саморозвиток, самооцінка. Доведено, що акмеологічна позиція майбутнього вчителя має мотиваційно-емоційну, когнітивно-пізнавальну, діяльнісно-поведінкову складові. Запропоновано технологію формування акмеологічної позиції як конкретні дії викладача вищого навчального закладу та самостійні дії студентів, які реалізуються на стимулювально-регулятивному, змістовно-інформаційному, процесуально-удосконалювальному етапах.Руденко Н. Гендерний підхід до проблеми формування міжособистісних взаємин студентів ВТНЗ у позанавчальній виховній роботі : монографія / Н. В. Руденко, Л. С. Рибалко. – Х. : ХНАДУ, 2013. – 152 с.


У контексті гендерного підходу уточнено суть поняття «міжособистісні взаємини майбутніх інженерів». Розкрито особливості організації міжособистісної взаємодії студентів у поза навчальній виховній роботі ВТНЗ, визначено засади гендерного підходу щодо формування міжособистісних взаємин студентів.

Науково обґрунтовано систему формування міжособистісних взаємин студентів вищих технічних навчальних закладів у поза навчальній виховній роботі на засадах гендерного підходу. Підібрано методики формування міжособистісних взаємин студентів та їх показники.


 

Поясок Т. Б. Загальна психологія. Опорний конспект лекцій: Навчальний посібник для студентів напряму підготовки «Психологія». - Кременчук: ПП Щербатих О. В., 2011. - 176 с


Навчальний посібник розроблено відповідно до навчальної програми із загальної психології для студентів напряму підготовки 6. 030102 - «Психологія». Він слугує для закріплення теоретичних знань студентів при вивченні дисципліни «Загальна психологія». Його зміст спрямовано на професійний розвиток майбутніх фахівців.

У посібнику коротко розкриваються базові поняття психологічної науки, висвітлюються загальні питання психології як науки та закономірності формування і розвитку психіки як особливої форми життєдіяльності. Окремі теми присвячено провідним напрямам науково-прикладної та практичної психології.

Опорний конспект лекцій адресовано студентам вищих навчальних закладів напряму підготовки «Психологія», а також інших спеціальностей при вивченні дисциплін психологічного циклу; слухачам системи післядипломної освіти фахівців різних напрямів професійної підготовки.


 

Поясок Т. Б. Застосування інформаційних технологій в на­вчальному процесі вищої школи: Науково-методичний посібник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів економічного профілю. - Кременчук: ПП Щербатих О. В., 2009. -  104 с

ISBN 978-966-8931-55-0


Посібник містить рекомендації щодо застосування інформаційних технологій в навчальному процесі вищих економічних навчальних закладів. Запропоновано характеристику дидактичних властивостей засобів навчання на основі інформаційних технологій та способи їх реалізації. Охарактеризовано навчальні посібники та системи нового покоління, комп'ютерно-імітаційні методи навчання. Описано особ­ливості створення навчально-методичного забезпечення з викорис­танням інформаційних технологій. Розкрито аспекти реалізації ін­формаційних технологій в економічній освіті. Приділено увагу впровадженню дистанційної форми навчання у професійну підгото­вку фахівців економічного профілю.

Видання призначене для науковців, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, студентів магістратури, для організації підви­щення кваліфікації викладачів. Посібник буде корисним всім, хто цікавиться проблемами застосування інформаційних технологій в навчальному процесі.


 

Т. Б. Поясок. Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців виробничої сфери: Монографія – Кременчук: Вид. ПП Щербатих О. В., 2011. – 218 с.

ISBN 978-966-8931-98-7


Монографію присвячено аналізу сучасних тенденцій психолого-педагогічної освіти фахівців непедагогічного профілю, зокрема, виробничої сфери, у вищих навчальних закладах. На основі теоретико-методологічного обґрунтування специфіки психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців виробничої сфери, наукових підходів до вибору змісту дисциплін психолого-педагогічного циклу в контексті особистісно орієнтованої парадигми освіти, аналізу сучасного стану організації психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах економічного профілю в педагогічній теорії і практиці, обґрунтовано принципи відбору змісту, структуру і зміст психолого-педагогічної підготовки фахівців виробничої сфери (на прикладі напряму підготовки «Економіка і підприємництво»); виявлено організаційні умови ефективного вивчення дисциплін психолого-педагогічного циклу. Видання розраховане на наукових працівників, керівників вищих навчальних закладів, викладачів дисциплін психолого-педагогічного циклу, аспірантів, магістрів.


 

Поясок Т.Б. Система застосування інформаційних технологій у професійній під­готовці майбутніх економістів: монографія /за ред.  СО. Сисоєвої// МОН України. АПН України. Інститут педагогічної освіти і освіти до­рослих. -Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2009. - 348 с

ISBN 978-966-8931-52-9


Монографію присвячено проблемі інформатизації професійної підгото­вки майбутніх фахівців, які навчаються у вищих навчальних закладах за економічним спрямуванням. На основі теоретико-методологічного обґрун­тування дефініцій, застосування системного підходу, аналізу сучасного ста­ну вищої економічної освіти в Україні та зарубіжних країнах представлено систему застосування інформаційних технологій у професійній підготовці майбутніх економістів. Визначено організаційно-методичні умови щодо впровадження інформаційних технологій в навчальний процес.

Видання розраховане на наукових працівників, керівників вищих на­вчальних закладів, викладачів, аспірантів.


 

Сисоєва CO., Поясок Т. Б. Методичні рекомендації з вивчення навчального курсу «Психологія та педагогіка» для студентів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю за дистанційною формою навчання. - Кременчук: ПП Щербатих О. В., 2008. -   60 с


Методичні рекомендації створено в комплекті з підручником та хрестоматією з психології та педагогіки, рекомендованих Міністерством освіти та науки України для студентів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю традиційної та дистанційної форми навчання, робочим зошитом та тестами для контролю знань з навчального курсу „Психологія та педагогіка".

Методичні рекомендації слугують для організації вивчення студентами психології та педагогіки за дистанційною формою навчання. Засвоєнню навчального матеріалу дистанційного курсу сприяє запропонована навчальна стратегія вивчення курсу, тематичний план дисципліни, графік навчального процесу, рекомендації ДО вивчення кожної з тем курсу.

Адресовано викладачам та студентам вищих навчальних закладів непедагогічного профілю, слухачам системи післядипломної освіти фахівців різних напрямів професійної підготовки за дистанційною формою навчання.


 

СисоєваС. О., Поясок Т. Б. Психологія та педагогіка: Підручник для студентів ви­щих навчальних закладів непедагогічного профілю тра­диційної та дистанційної форм навчання. - К.: Міленіум, 2005. - 520 с

ISBN 966-8063-87-6


Підручник створено для модульно-кредитної організації навчаль­ного процесу. Структура підручника передбачає можливість його за­стосування як при традиційній організації процесу навчання, так і у на­вчанні за дистанційною формою. У кінці кожного модуля подано стислі висновки, опорні схеми для повторення навчального матеріалу, питан­ня для самоконтролю, творчі завдання, список рекомендованої літера­тури, предметний покажчик основних понять модуля, додатковий на­вчальний матеріал для гіпертекстів.

Підручник призначено для забезпечення викладання навчально­го курсу "Психологія та педагогіка" у вищих навчальних закладах не­педагогічного профілю, для організації післядипломної освіти фахівців різних напрямів професійної підготовки. Він буде корисним усім, хто цікавиться фундаментальними основами педагогіки і психології, мож­ливостями застосування психолого-педагогічних знань у реалізації осо­бистіших і професійних життєвих стратегій та вирішенні актуальних проблем професійної діяльності.


 

Сисоєва CO., Поясок Т. Б. Робочий зошит з навчальної дисципліни «Психологія та педагогіка» для студентів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю традиційної та дистанційної форм навчання: Навчальний посібник. -Кременчук: Вид. ПП Щербатих О. В., 2008. -100 с

ISBN 978-966-8931-36-9


Робочий зошит створено в комплекті з підручником та хрестоматією з психології та педагогіки, рекомендованих Міністерством освіти та науки України для студентів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю традиційної та дистанційної форм навчання та методичними вказівками для студентів, які навчаються за дистанційною формою. Робочий зошит слугує для закріплення умінь та навичок студентів, отриманих при вивченні психології та педагогіки. Його зміст спрямовано на творчий розвиток особистості майбутніх фахівців, формування у них професійно значущих якостей. Структура робочого зошита відповідає змісту базового підручника (Сисоєва CO., Поясок Т. Б. Психологія та педагогіка: Підручник для студентів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю традиційної та дистанційної форм навчання. - К.: Міленіум, 2005. - 520 с). Він може бути використаний при проведенні семінарських занять, а також для організації самостійної роботи студентів. Робочий зошит адресовано студентам та викладачам вищих навчальних закладів непедагогічного профілю, слухачам системи післядипломної освіти фахівців різних напрямів професійної підготовки. Він буде корисним всім, хто цікавиться фундаментальними основами психології та педагогіки, можливостями застосування психолого-педагогічних знань у вирішенні актуальних проблем професійної діяльності.


 

Сисоєва CO., Поясок Т. Б. Тести для контролю знань з навчального курсу «Психологія та педагогіка» для студентів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю традиційної та дистанційної форм навчання. -Кременчук: ПП Щербатих О. В., 2008. -  44 с


Тести для контролю знань створено в комплекті з підручником та хрестоматією з психології та педагогіки, рекомендованих Міністерством освіти та науки України для студентів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю традиційної та дистанційної форми навчання, робочим зошитом та методичними рекомендаціями до вивчення навчального курсу „Психологія та педагогіка" за дистанційною формою навчання. Тести слугують для організації контролю за результатами навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни „Психологія та педагогіка", дозволяють встановити рівень та якість засвоєння знань студентами, шо необхідно для здійснення їх корекції і підвищення ефективності навчального процесу. Розроблені тести можна застосовувати як для проведення поточного, так і підсумкового контролю при традиційній та дистанційній формі навчання. Адресовано викладачам та студентам вищих навчальних закладів непедагогічного профілю, слухачам системи післядипломної освіти фахівців різних напрямів професійної підготовки. Тести будуть корисні всім, хто хоче перевірити свої знання з фундаментальних основ психології та педагогіки.


 

Сисоєва CO., Поясок Т. Б. Хрестоматія з психології та педагогіки: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю традиційної та дистанційної форм навчання. - Кременчук: Вид. ПП Щербатих О. В., 2008. - 400 с

ISBN 978-966-8931-37-6


Хрестоматія складена відповідно до програми навчального курсу „Психологія та педагогіка" для вищих навчальних закладів непедагогічного профілю та є складовою навчально-методичного комплексу психолого-педагогічної підготовки фахівців непедагогічного профілю традиційної та дистанційної форм навчання і слугує доповненням до підручника «Психологія та педагогіка» (Сисоєва CO., Поясок Т. Б. Психологія та педагогіка: Підручник для студентів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю традиційної та дистанційної форм навчання. -К.: Міленіум, 2005. - 520 с. ) Хрестоматію створено відповідно до вимог модульно-кредитної організації навчального процесу. У хрестоматії зібрано і систематизовано найважливіші і найяскравіші ідеї класиків психологічної та педагогічної думки. Адресовано викладачам та студентам вищих навчальних закладів непедагогічного профілю; слухачам системи післядипломної освіти фахівців різних напрямів професійної підготовки. Вона буде корисною всім, хто цікавиться фундаментальними основами психології та педагогіки, можливостями застосування психолого-педагогічних знань у вирішенні актуальних проблем професійної діяльності.


 

Тимчик О.А. Економіка та релігія: теорія і практика взаємовпливу: монографія. = К.:

КНТ, 2014. – 410 с.


У монографії досліджуються існування і прояви взаємозв’язку між економічним та релігійним життям суспільства. Автором визначені базові економічні настанови і приписи у священних книгах та релігійних вченнях, їх модифікація у процесі трансформації суспільних відносин, господарський характер релігійної діяльності церков.


 

Гладкова В. М. Основи акмеології: підручник /В. М. Гладкова, С. Д. Пожарський – Львів: Новий Світ-2000, 2011 . – 319 с.

У підручнику розглянуті історико-філософські передумови виникнення акмеологічного знання. Приділено увагу аналізу акмеології як нової галузі наукових знань  у системі людинознавчих наук та її складових – фундаментальної, класичної та практичної акмеології, а також нової науки ХХІ століття – синергетичної акмеології. Підручник містить перелік контрольних питань для самоконтролю, що наводяться після кожного розділу. У додатках подається акмеологічний глосарій та структурні схеми акмеограми фахівця.Дубасенюк О. А. Професійна педагогічна освіта: акме-синергетичний підхід: монографія / Дубасенюк О. А. та інші; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. - Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2011. - 387 с.


 

Омельчук С. А. Методика навчання морфології української мови в основній школі на засадах дослідницького підходу: організація експерименту: навчально-методичний посібник / С. А. Омельчук. – К. : СІТІПРІНТ, 2013. – 64 с.

У посібнику представлено матеріали констатувального, формувального й контрольного етапів педагогічного експерименту з методики навчання морфології української мови в основній школі на засадах дослідницького підходу. Автор подає концептуальні засади експериментальної методики, пропонує словник наукових понять, що відображають дослідницький підхід до навчання, тезаурус основних видів дослідницьких завдань з морфології української мови. Практичне значення мають розробки діагностичних і підсумкових контрольних робіт, а також анкети для учнів 6-7 класів і вчителів-словесників. Ефективній реалізації експериментальної методики на формувальному етапі сприятиме вміщений у цьому виданні список рекомендованої літератури автора.

Для вчителів української мови й літератури експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів, магістрантів, аспірантів.


 

Омельчук С. А. Практикум з правопису української мови: система дослідницьких вправ: навчальний посібник / С. А. Омельчук. – К. : Грамота, 2009. – 224 с.

У посібнику подано систему дослідницьких вправ з українського правопису, що відображає основні питання орфографії та пунктуації з метою узагальнення й систематизації правописних знань, вироблення практичних умінь і навичок удосконалення усного й писемного мовлення. Дидактичний матеріал дає змогу реалізувати ціннісний навчальний, розвивальний і виховний аспекти української мови в усіх видах мовленнєвої діяльності.

Для учнів і вчителів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв і гімназій, студентів вищих навчальних закладів.


 

Омельчук С. Навчання морфології української мови на засадах дослідницького підходу : теорія і практика : монографія / Сергій Омельчук. – К. : Генеза, 2014. – 368 с.


У монографії представлено методичну концепцію навчання морфології української мови в основній школі на засадах дослідницького підходу. Обґрунтовано складники цього підходу (принципи, методи, прийоми, засоби), з’ясовано сутність таких понять, як «навчальне дослідження», «дослідницьке завдання», «лінгвістичний експеримент», «урок-дослідження», «мовна дослідницька компетентність» і визначено роль їх у шкільній методиці навчання морфології. Теоретичне й прикладне значення має технологічне забезпечення процесу засвоєння учнями 6–7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів морфологічних одиниць і граматичних категорій.

Для фахівців у галузі лінгводидактики, аспірантів, магістрантів, студентів-філологів, учителів української мови й літератури.


 

Омельчук С. Дослідницький підхід до навчання мови : лінгводидактичний словник-довідник : навчальний посібник / Сергій Омельчук. – К. : [б.в.], 2015. – 56 с.


Словник-довідник уміщує близько 100 термінів і термінологічних сполук, репрезентованих у сучасній лінгводидактичній науці, що відбивають дослідницький підхід до навчання мови. Дослідницький підхід до шкільної мовної освіти конкретизовано не лише в методичних, а й у психологічних, дидактичних, психолого-педагогічних і психолінгвістичних поняттях, які супроводжено дефініціями. Для фахівців у галузі лінгводидактики, аспірантів, магістрантів, студентів-філологів, учителів української мови й літератури.


 

 

Антонов В.М. Гармонійна акме-особистість. - К.: AgrarMG. - 2014. 384 с.


Досліджується практична та наукова теоретична проблема Гармонійної акме-Людини на основі застосування таких інноваційних наук як акмеологія (професійна, прикладна) та кіберакмеологія, що використовуються для аналізу, систематизації, концептуалізації, класифікації та розвитку потенційно - ресурсних (внутрішніх) можливостей людини.

Для всіх, хто цікавиться самовдосконаленням власного життя, бажає активізувати свої акме-здібності, визначитися з майбутнім акме-життєвим шляхом та досягти гармонійного акме-життя.


 


Антонов В.М., Нестеренко В.Г., Антонова-Рафі Ю.В. Гібридні акме- бібліотеки України: інноваційні технології та застосування: монографія / В.М.Антонов– К.: КНУ ТШ. – 2013. – 207 с.


Розглядаються правові засади функціонування в Україні Електронних бібліотек, використання Internet та Intranet-технологій в бібліотеках, організація гібридних бібліотек в Україні, їх еволюція та революція, описана концептуальна модель гібридної бібліотеки, технологія автоматизованого формування баз даних довідково-бібліографічної інформації, комплекс програм автоматизації бібліотечних процесів та системи автоматизації бібліотек.


 

Антонов В. М. Кібернетична акмеологія (Теорія і практика). – К.: AgroMG, - 2015. – 230 с.


Досліджуються наукові теоретичні та практичні питання нової науки – кібернетичної акмеології, її концепція та принципи, що використовуються для аналізу, модифікації, розвитку та акселерації потенційно-ресурсних можливостей людини на ґрунті сучасних інформаційних технологій і побудованих на їх засадах кіберакмеологічних медико-біологічних інформаційних систем для надання методик, технологій, порад, рекомендацій, алгоритмів поведінки особи щодо досягнення нею пікових (акме) точок у життєдіяльності (акме здоров’я, акме креативності, акме кохання, акме фінансового стану, акме влади, акме самовдосконалення тощо).

Для всіх, хто бажає удосконалити власне життя, досягти бажаного результату, поліпшити своє життя, визначитися з вибором професії відповідно, а також для боротьби зі стресами, ошуканством, депресією, для створення особистості, яка в змозі приймати ефективні і оптимальні рішення в умовах невизначеності та та неповної визначенності.


 


Антонов В.М. Кібернетична акмеологія у запитаннях та відповідях: монографія / В.М. Антонов. - К. - 2015. - 236 с.


Розглядаються основні фундаментальні поняття, теоретико – технологічні (методологічні) основи акмеології та кібернетичної акмеології; методи, моделі та алгоритми кібернетично – акмеологічного дослідження; стратегії оптимізації розвитку потенційно – ресурсних можливостей особистості, кібернетично – акмеологічні основи професіональної та прикладної акмеології, етасологічна (вікова), гендерні та сексуальні основи кібернетичної акмеології, практичні напрямки застосування кіберакмеології, кібернетичне акмеологічне тестування та діагностика, моніторинг та контроль; а також кібернетичні акмеологічні інформаційні системи.

Структура викладення матеріалу у вигляді питань і відповідей, доступність викладення дозволяє швидко і легко вивчити і засвоїти викладений матеріал, підготуватися до іспиту або заліку

Для студентів, магістрантів, аспірантів, а також для викладачів і всіх бажаючих з метою початкового ознайомлення з концепцією і принципами побудови інноваційної науки кібернетична акмеологія.


 

Антонов В. М., Антонова-Рафі Ю.В. Прикладна та професійна акмеологія: монографія. - К.: AgrarMG. - 2014. - 351 с.


Досліджується наукова теоретична та практична проблема Людинологія (Людинознавство) на основі застосування таких інноваційних наук як акмеологія (професійна, прикладна), кіберакмеологія, акме-гендерологія що використовуються для аналізу, систематизації, концептуалізації, класифікації та розвитку потенційно-ресурсних (внутрішніх) можливостей людини із застосуванням прогресивних інформаційних технологій. Для всіх, хто цікавиться удосконаленням власного життя, бажає поліпшити свої здібності, визначитися з майбутнью професією та досягти бажаного результату на шляху соєї життєдіяльності.


 

Антонов В.М. Сучасні операційні системи: основні поняття (Вступ до спеціальності): монографія / В.М. Антонов. - К. - 2015. - 310 с.


Викладаються фундаментальні поняття сучасних операційних систем. Розглядаються основні функції операційних систем: керування процесами, пам’яттю, файлові системи, засоби вводу-виводу,  мережеві засоби, забезпечення безпеки тощо.

Монографія призначена для студентів, які навчаються за напрямами «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерна інженерія», «Програмна інженерія» і вивчають сучасні інноваційні технології, а також для викладачів  з метою початкового ознайомлення з концепцією і принципами побудови ОС.


 

 

Вознюк, О.В. (2014) Нова парадигма моделювання та розвитку історико-педагогічного процесу.

У монографії на основі системного аналізу та теоретико-методологічної схеми, яка реалізує рух думки від всезагального до особливого, а від нього до одиничного, із застосуванням широкого спектру міждисциплінарних досліджень – постнекласичної наукової парадигми, універсальної парадигми розвитку та циклічності, концепції психофрактальної сутності людини та соціума, а також універсальної моделі буття, – концептуалізується нова парадигма моделювання та розвитку історико-педагогічного процесу. Монографію адресовано широкому загалу освітян, науковцям, викладачам, аспірантам, студентам вищих навчальних закладів.


 

 

Вознюк, О.В. (2013) Розвиток особистості педагога в умовах цивілізаційних змін: теорія і практика.

У монографії на основі системного аналізу та універсальної теоретико-методологічної схеми, яка реалізує рух думки від всезагального до особливого, а від нього до одиничного, обґрунтовується розвиток особистості педагога в умовах цивілізаційних змін. Репрезентується концепція особистості як трансцендентальної сутності. Розглядаються історико-соцієтальні засади українського народу та його сучасна цивілізаційна роль. Адресується науковцям, викладачам, студентам вищих навчальних закладів.


 

 

Вознюк, А.В. (2013) Интегральная концепция соматического и духовного здоровья личности.

У монографії на основі системного аналізу і теоретико-методологічної схеми, яка реалізує тріадний рух думки (індукція/дедукція, традукція, інсайт) репрезентується інтегральна концепція соматичного і духовного здоров'я особистості, що містить синтез філософських сенсів і наукових фактів і що базується на резонансно-хвильовій парадигмі сучасної науки, котра допомагає поєднати абстрактно-аксіоматичний і конкретно-фактологічний аспекти пізнання і освоєння людиною реальності. Матеріали монографії організовуються на основі на основі фрактально-голограмного, рекурсивного методу.


 

 

Вознюк, О.В. (2012) Педагогічна синергетика: генеза, теорія і практика

У монографії на основі системного аналізу та універсальної теоретико-методологічної схеми, яка реалізує рух думки від всезагального до особливого, а від нього до одиничного, обґрунтовується новітній напрям психолого-педагогічної науки – педагогічна синергетика. Аналізуються синергетична парадигма пізнання світу, становлення та головні риси педагогічної синергетики – новітньої форми педагогічної рефлексії, яка осмислює, проектує та оптимізує педагогічні системи на основі синергетичних принципів, вивчає відомі педагогічні системи щодо наявності у них синергетичних рис. Розглядаються історико-соцієтальні засади українського народу та його сучасна цивілізаційна роль.


 

 

Вознюк, А.В. (2012) Педагогическая синергетика

В монографии на основе системного анализа и универсаль-ной теоретико-методологической схемы, которая реализует движение мысли от всеобщего к особенному, а от него к единичному, концептуализируется новейшая отрасль психолого-педагогической науки – педагогическая синергетика. Закладываются общефилософские основания теории синтеза знаний, обосновывается синергетическая (холистическая) парадигма образования в контексте трех аспектов синергетики: процессуального (универсальная синергетическая парадигма развития), бифуркационного (парадигма целостности) и структурно-системного (триадическая парадигма науки), что позволяет дифференцировать три педагогики – формирующую (традиционную), актуализационную и бифуркационную. Материалы монографии организуются на основе фрактально-голограммного, рекурсионного метода. Для ученых, преподавателей, аспирантов, студентов, всех, кто стремится к познанию Вселенной, природы и человека, кто верит в то, что мир целесообразен и наполнен смыслом.


 

 

Вознюк, О.В. та Дубасенюк, О.А. (2009) Цільові орієнтири розвитку особистості у системі освіти: інтегративний підхід

Монографія є комплексним міждисциплінарним дослідженням, в якому розглядаються наукові основи телеології особистості у системі освіти. Вперше обгрунтовані: універсальний пояснювальний принцип психолого-педагогічних та загальнонаукових феноменів; психолого-педагогічний аспект універсальної парадигми розвитку; авторська концепція розвязання проблемних ситуацій, прийняття рішення; структура людини; інтегративний психолого-педагогічний та філософсько-природничий підхід до цілей та механізмів розвитку особистості у контексті освітньої траєкторії. Репрезентується нова навчальна дисципліна - інтегративне людинознавство. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентві , магістрів вищих педаогічних закладів, педаогічних працівників, усіх, хто цкавиться проблемами освіти та розвитку особистості.


 

Антонов В.М. А 72 Гендерно - статева акмеологія: монографія / В.М. Антонов. - К. - 2016. - 120 с.

ISBN 978-966-2769-94-4

 

Розглядаються основні фундаментальні поняття, теоретико – технологічні (методологічні) основи гендерології, ста теології, акмеології та кібернетично-математичної акмеології; проблеми кібернетично – акмеологічного дослідження гендерології та статі; чинники потенційно – ресурсних можливостей особистості, кібернетично – акмеологічні основи гендерно-статевої акмеології, етасологічні (вікові), гендерні та сексуальні основи кібернетичної акмеології, практичні напрямки застосування кібернетично акмеологічного гендерно-статевого дослідження; а також питання гендерно-синергетичної акмеології, гносеології застосування акмеології та кібер-математичної акмеології.

Для бакалаврів, магістрантів, аспірантів, а також для викладачів і науковців та всіх бажаючих з метою початкового ознайомлення з концепцією і принципами застосування інноваційної технології під кутом зору гендерно-статевої акмеології.


 

Антонов В.М.

А 72 Українська Акме-жінка: золотий фонд нації - монографія / В.М. Антонов. - К. : - 2017. - 250 с.


Розглядаються інноваційні питання акмеології, та її практичне застосування в Україні. Робиться наголос на гендерній та статево-етасологічних (вікових) особливостях акмеологічної гармонійної людини в загалі і українській акме- жінці. Гармонійна людина та її акме- можливості описані під кутом зору фемінології (науки про місце і роль жінок у суспільстві) з наголосом на акме- використанні внутрішніх (потенційно-ресурсних) можливостях людини, які можуть бути визначені на основі авторської методики і розвинуті і удосконалені за допомогою інноваційної технології під назвою кібернетична акмеологія. Описані основні акмеологічні поняття, теоретико – технологічні (методологічні) основи гендерології, статеології, фемінології та кібернетично-математичної акмеології; проблеми кібернетично – акмеологічного дослідження гендерології та статі; чинники потенційно – ресурсних можливостей особистості, кібернетично – акмеологічні основи гендерно-статевої акмеології, етасологічні, гендерні та сексуальні основи кібернетичної акмеології, практичні напрямки застосування кібернетично акмеологічного гендерно-статевого дослідження; а також питання гендерно-синергетичної акмеології, гносеологія застосування акмеології та кібер-математичної акмеології.

Для всіх зацікавлених у пізнанні і розкритті своїх природних біологічно-генетичних та анатомічних успадкованих можливостей з метою гармонійно-цівілізованої акме- життєдіяльності та вибору якісної професії за індивідуальними акме- можливостями через самовизначення, самореалізацію, само мотивацію, самопрофорієнтацію та самоактуалізацію. А також для викладачів, студентів і науковців та всіх бажаючих з метою початкового ознайомлення з концепцією і принципами застосування інноваційної кіберакмеологічної технології під кутом зору гендерно-статевої акмеології гармонійної людини.


 

Антонов В.М.

Акме- педагогіка, акме- менеджмент освіти та акме- інновації у вихованні [монографія] / В. М. Антонов, Є. П. Голобородько, Ю.В.Антонова-Рафі. — Х. : вид-во Іванченка І. С., 2018. — 368, [1] с.


ISBN 978-617-7033-46.

Розглядаються питання акме- педагогіки, акме- менеджменту освіти та акме- інновацій у вихованні, а також формування інноваційних поглядів молоді, що ґрунтуються на інтелекті та когерентності розуму і дій особи. У монографії досліджуються проблеми акме-: виховання, навчання, виховання навчанню та освіти. А також розглядається поняття акмеологічна евристична педагогіка, що досліджує евристичне виховання, навчан¬ня та освіту як процес підвищення творчої діяльності викладача — педагога (евристичного педагога - акмеолога) і учня у процесі Selfi: саморозвитку, самовдосконалення, самоосвіти.

Для всіх зацікавлених у пізнанні і розкритті своїх природних біологічно-генетичних та анатомічних успадкованих можливостей з метою гармонійно - цивілізованої акме- життєдіяльності та вибору якісної професії за індивідуальними акме- можливостями через самовизначення, самореалізацію, само мотивацію, само профорієнтацію та само актуалізацію. А також для ви¬кладачів, студентів і науковців та всіх охочих ознайомитися з концепцією і принципами застосування інноваційної кіберакмеологічної технології з погляду гендерно-статевої акмеології гармонійної людини.

Інформація про авторів

Зміст


 

Антонов В.М., Кульгінській Є.А., Антонова-Рафі Ю.В.

А 72 Акме- Здоров’я: монографія / В.М. Антонов, Є.А.Кульгінській, Ю.В.Антонова-Рафі - Київ - 2018 - 369 с.: іл., табл.

ISBN 978-617-7414-00-0


УДК 004.9
ББК 88.52
А 72

Рецензенти:
Попадюха Ю.А. - доктор техн.наук, професор
Горго Ю.А. - доктор біол. наук, професор
Худецький І.Ю. - доктор мед. наук, професор

Розглядаються питання акме-здоров’я та способи його профілактики: резерви здоров’я, поняття здорового способу акме- життя, раціональне харчування, вплив навколишнього середовища, спадковості, біоритмів на акме- здоров’я людини, загартування, валеологічні технології та методики оздоровлення на основі інноваційних технологій, що стосуються акмеології здоров’я. Приділяється велика увага статево - етасологічній (віковій) концепції здоров’я, сучасним інформаційним технологіям у підготовці лікарів.

У монографії також досліджуються проблеми українського здорово охоронного виміру в умовах сталого розвитку, сучасні підходи до державного управління сферою охорони здоров’я , акме- основам здоров’я, сектору охорони здоров’я в реалізації принципу «здоров’я всіх державних політик.

Для всіх зацікавлених у пізнанні і розкритті своїх природних біологічно-генетичних та анатомічних успадкованих можливостей з метою гармонійно - цивілізованої акме- життєдіяльності та якісного здоров’я за індивідуальними акме- можливостями через самовизначення, самореалізацію, само мотивацію, само профорієнтацію та само актуалізацію. А також для викладачів, студентів і науковців та всіх бажаючих з метою початкового ознайомлення з концепцією і принципами застосування інноваційної кіберакмеологічної технології під кутом зору акме- здоров’я людини.

Зміст

 


 

Антонов В.М.

А 72 Акмеологія щастя в Україні: кіберакмеологічний аспект: монографія / В.М. Антонов - Київ - Agrar MG, 2018 - 135 с.: шл., табл.

ISBN 978-617-646-376-4


 

Розглядається поняття Щастя - для Людини взагалі і окремої людини - частково в залежності від: віку, статі, індивідуально-типових особливостей (генотипу, філотипу, тобто онто- і філо- гензу). Абсолютного щастя не існує. Щастя конкретно-індивідуальне у часі і просторі. Щастя - це стан цілковитого задоволення життям, відчуття глибокого вдоволення та безмежної радості, яких зазнає хто - не будь; це - досягнення, успіх, удача. Щастя людини – визначається досягненням, зміцненням або спогляданням в уяві успіхів, що сприяють її руху до Мети. Щастя може бути гармонійне (аналогове, абсолютне), дискретне, квази- гармонійне, моно- актове, полі- акмове тощо. В основі щастя лежить принцип задоволення від життя.

Комплексне означення щастя визначається наступним чином. Щастя це – Самість: Самовдосконалення, Само мотивація, Само актуалізація, Само творчість, Самореалізація, Самовпевненість, Самоосвіта, Самозадоволення, Само узгодження, Самоконтроль, Самоаналіз. Досягти стану Гармонійної Акме- щасливої Особистості - можливо на основі виконання людиною - порад, рекомендацій, технологій, алгоритмів, програм, методик тощо, що виробляє спроектована автором Кібернетична акмеологічна експертно-аналітична ергатично - ергономічна комп’ютерна інформаційно - евристична система за допомогою персонального тестування і діагностики Особи та на основі Ресурсної акме- Моделі Особистості з метою досягнення людиною - щастя. Кіберакмеологічна експертно-прогностична психосемантична інформаційна система будується на основі високої прогностичної валідності біографічних методик при використанні яких аналізуються біографічні дані Особи на основі факторних, кумулятивних, психоаналітичних методик. У Особи десятки тисяч параметрів, характеристик, факторів, причин, чинників – тому якісно і кількісно обробити цей багатофакторний масив, що впливає на Успіх/Не Успіх Особи у професійній діяльності / житті може тільки Кіберакмеологічна експертно-прогностична психосемантична інформаційна система . Для всіх бажаючих досягти гармонійного щастя.

 


 

Антонов В.М.

А 64 АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА В УКРАЇНІ: Комп’ютерні акме- еколого-економічні енергетичні комплекси / В.М. Антонов, - Київ - 2018 - 260 с.: іл., табл.

ISBN 978-617-646-430-3


Розглядаються питання законодавчої бази з відновлюємих джерел енергії для біоенергетики України, про альтернативні джерела енергетики; досліджуються проблеми енергоконсервації або енергозбереження; національна програма по енергозбереженню; комплексна програма наукових досліджень НАН України; енергозбереження в країнах світу та в Україні. Аналізується альтернативна енергетика в Україні та альтернативні палива: не відновлювані джерела енергії; відновлюємі джерела енергії: сонячна, вітрова енергія; енергія морів і океанів; енергія річок, землі та біопаливо у світі, а також біоенергетика, її значення, біоенергетичні аспекти здоровця.

Пропонується впровадження кібернетично-акмеологічних аспектів альтернативної енергетики в Україні: альтернативні джерела енергії: кіберакмеологічний аспект; енергоресурсосбереження: кібер- біоенергетичний акмеологічний аспект; комп’ютерне моделювання та моніторинг довкілля. здійснюються дослідження з проблеми комп’ютерного моделювання і екології довкілля.

Аналіз проблеми базується на використанні інноваційної технології під назвою кіберакмеологічний моніторинг довкілля для вирішення питань: комп’ютерного моделювання з проблеми «Екологія акме- людини»; інвайронментальне комп’ютерне моделювання в Україні; комп’ютерне моделювання і проблеми сталого розвитку.

Для реалізації запропонованої технології проектується кіберакмеологічна комп’ютерно - екологічна експертно-аналітична інформаційна система стосовно моніторингу стану довкілля в Києві і в Україні та для підтримки прийняття рішень відповідно до запровадження (реалізації) необхідних інструментальних засобів виправлення чи / або покращення інвайронментального середовища.

Інша система опікується екологією людини і має назву «Кибернетическая акмеологическая гомеостазная експертно-аналитическая медико-биологическая инновационная компьтерная система исследования человека» з метою визначення його внутрішніх можливостей».

Для всіх зацікавлених в дослідженні та реалізації альтернативних джерел енергетики в Україні на основі інноваційних акмеологічних еколого - економічних енергономічних технологій та комплексів. А також для викладачів, студентів і науковців та всіх бажаючих з метою ознайомлення з концепцією і принципами застосування інноваційної кіберакмеологічної технології під кутом зору комп’ютерних технологій для екологічного моніторингу довкілля.

 

bottom

Copyright © | 2009-2013 | Українська Академія Акмеології